سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز تربیت مربی کودکان و نوجوانان 
محقق/مسئول گروه تحقیقى 
1372/07/01 
1380/03/31 
علمى 
همکاری 
مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما  
محقق/ نویسنده 
1374/07/01 
 
علمى 
همکاری 
صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران- مرکز قم 
مسئول گروه فرهنگ و معارف 
1385/07/01 
 
اجرایى 
همکاری 
مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما 
محقق ونویسنده 
1374/07/04 
 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
حوزه هنری استان قم 
معاون فرهنگی هنری 
1384/07/04 
1385/07/01 
اجرائی 
همکاری 
صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران- مرکز قم 
مسئول گروه فرهنگ و معارف 
1385/07/03 
 
اجرائی 
همکاری 
صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران- مرکز قم 
تهیه کننده 
1382/07/01 
1385/07/01 
اجرائی 
همکاری 
حوزه هنری استان قم 
معاون فرهنگی هنرى 
1384/07/02 
1385/03/31 
اجرایى 
همکاری 
صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران- مرکز قم 
تهیه کننده 
1382/07/01 
1385/03/31 
اجرایى 
همکاری 
مرکز تربیت مربی کودکان و نوجوانان 
مسئول گروه تحقیقی 
1372/07/05 
1380/07/01 
علمی،اجرائی